STATUT UKS


Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny


& 1
Uczniowski Klub Sportowy"GIMTOM" zwany dalej"Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, naczuczycieli i sympatyków.

& 2

1. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska.

2. Siedzibą Klubu jest Gimnazjum w Nowym Tomyślu.& 3
Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze
fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

& 4

1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach,
ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.

2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych.


& 5
Klub używa pieczęci, godła, flagi,barw, odznak i znaczków
organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2
Cele i środki działania& 6

Celem klubu jest:
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców sympatyków Klubu.
2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.

& 7
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły , radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

& 8
Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów .

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

&9
Członkowie Klubu dzielą się na :

1. zwyczajnych,
2. wspierających.


& 10
1. Członkami zwyczajnymi klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
2. Małoletni mogą być członkami klubu za zgodą przedstawicieli ustawowych.
& 11
Członkowie zwyczajni mają prawo do :

1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym , z ograniczeniami określonymi w art.3 ust. 2 i 3 ustawy — Prawo o Stowarzyszeniach.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Zarząd Klubu.
4.Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.


&12
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne , które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd , zdeklarują pomoc materialne - finansową dla Klubu.
& 13
Członkowie wspierający mają prawo do :

1. Uczestnictwa bezpośrednio lub przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu.
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.


& 14
Do obowiązków członków należy :

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Członków Klubu.


&15
Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,
c) działania na szkodę Klubu,
3. Rozwiązanie się Klubu.
4. Ukończenia Gimnazjum.

Rozdział 4
Władze Klubu

& 16
Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Członków Klubu,
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna.
Kadencja władz trwa 3 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu - głosowanie jawne. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

& 17

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na 3 łata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

& 18


1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium la Zarządu Klubu,
d) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

& 19

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
1. Zarząd Klubu składa się z 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Vice Prezesa, Sekretarza, Skarbnika, oraz 3 członków.
2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz na trzy miesiące,
3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność większości członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.


Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
l. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych
4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
5. przyjmowanie i skreślanie członków,
6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7. składanie sprawozdań z działalności klubu.


& 22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu w głosowaniu jawnym.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium, ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.


& 24

W Przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym. przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć l /3 pochodzących z wyboru.Rozdział 5
Wyróżnienia i kary

& 25

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.


& 26

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu - Zarządowi przysługuje -zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b)nagany,
c)zawieszenia w prawach członka na okres 3 miesięcy,
d)wykluczenia
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu

& 27

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:
a) składki członkowskie,
b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,
c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,
d) dochody ze sprzedaży majątku
e) inne źródła

& 28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych Prezesa, oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących: Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.
Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

& 28

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
& 30
1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb kwalifikacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej

/Dz. U. z 2001r. Nr 81 poz. 889 ze zm./ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks

Postępowania Administracyjnego /Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 ze zm./

zatwierdzam jednolity tekst statutu uczniowskiego klubu sportowego pod nazwą:


UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „GIMTOM"

wpisanego do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonej przez Starostę Nowotomyskiego, pod numerem: 23

Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2004r.