Przejdź do serwisu głównego Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

 


 


 
 
 
 1. Sprawdzona, o najwyższych kwalifikacjach, kreatywna i życzliwa kadra pedagogiczna
 2. Najbogatsza oferta edukacyjna uwzględniająca indywidualne zainteresowania, możliwości i aspiracje uczniów:
 3. Najbogatsza oferta wyboru drugiego obowiązkowego języka obcego
  FRANCUSKI - HISZPAŃSKI - NIEMIECKI
 4. Najnowocześniejsza baza dydaktyczna
  •  Laptopy, iPady, tablice interaktywne, e-dziennik
  •  Laboratoria językowe
  •  Hala sportowa i kompleks boisk „Orlik”
  •  Gimnazjalne Centrum Informacji
 5. Możliwość udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych uczniowskich projektach edukacyjnych
 6. Zajęcia akademickie w poznańskich uczelniach wyższych
 7. Wszechstronna pomoc psychologiczno – pedagogiczna i dydaktyczna
  •  Logopedia, rewalidacja, terapia pedagogiczna
  •  Dydaktyczne zajęcia wyrównawcze
 8. Pełne bezpieczeństwo, opieka i pomoc socjalna: opieka medyczna, świetlica, stołówka, monitoring szkoły i otoczenia, pomoc socjalna
 9. Promowanie utalentowanych uczniów, zapewnienie indywidualnych ścieżek rozwoju i wsparcia
 10. Ciekawy i bogaty ceremoniał szkolny 

ODDZIAŁ [A] Z DODATKOWYM MODUŁEM ZAJĘĆ WIEDZY O KULTURZE KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM

Klasa powołana dla uczniów o wyższych niż przeciętne zdolnościach i zainteresowaniach językowych. Nabór do niej odbywa się w oparciu o specjalny regulamin. Zajęcia języka angielskiego prowadzone są w podstawowym wymiarze godzin z podziałem na grupy przez cały okres nauki w gimnazjum. Dodatkowo, uczniowie będą brali udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim, dotyczących wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Poza językiem angielskim nauczany jest jako obowiązkowy drugi język obcy wybrany przez ucznia – francuski, hiszpański lub niemiecki Planowane jest przyjęcie do oddziału 26 uczniów.

ODDZIAŁ [E] Z DODATKOWYM MODUŁEM ZAJĘĆ „ADEPCI KODOWANIA I PROGRAMOWANIA”– „(e-klasa)”

Klasa powołana dla uczniów o wyższych niż przeciętne zdolnościach i zainteresowaniach matematyczno – informatycznych. Nabór do niej odbywa się w oparciu o kryteria szczegółowo opisane w regulaminie naboru do tej klasy. Prócz lekcji objętych ramowym planem nayczania, uczniowie będa brali udział w zajęciach poświeconych kodowaniu i programowaniu, uwzględniających aspekty logicznego myślenia i rozwiązywaniu problemów natury algorytmicznej. Podczas zajęć, ale także w pracy domowej ucznia, szeroko wykorzystywane będą różnorodne narzędzia informatyczne, platformy edukacyjne, e-podręczniki, nowe metody kształcenia, (np. projekty, web-questy, "challenge based learning", symulacje, budowanie aplikacji na urządzenia mobilne itd.) a wszystko to w oparciu i najnowsze i najbardziej zaawansowane i funkcjonalne urządzenia. Planowane jest przyjęcie do oddziału 26 uczniów.


ODDZIAŁ Z DODATKOWYM MODUŁEM ZAJĘĆ „LABORATORIUM BIOLOGICZNO – CHEMICZNE”

Klasa powołana dla uczniów o wyższych niż przeciętne zdolnościach i zainteresowaniach przyrodniczych. Nabór do niej odbywa się w oparciu o kryteria szczegółowo opisane w regulaminie naboru do tej klasy. Zajęcia lekcyjne z biologii i chemii będą wzbogacone dodatkowym modułem zajęć "Laboratorium biologiczno - chemiczne" Podczas zajęć, ale także w pracy domowej ucznia, szeroko wykorzystywane są narzędzia informatyczne, platformy edukacyjne i nowoczesny sprzęt. Planowane jest przyjęcie do oddziału 26 uczniów.


ODDZIAŁ KLASY SPORTOWEJ

Klasa powołana dla uczniów o wyższych niż przeciętne predyspozycjach i zdolnościach ruchowych. Nabór do niej dziewcząt i chłopców odbywa się w oparciu o kryteria szczegółowo opisane w regulaminie naboru do tej klasy. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w zwiększonym o 6 godz./tyg. wymiarze, czyli 10 godz. tygodniowo, przez cały okres nauki w Gimnazjum , a pozostałe przedmioty realizowane są zgodnie z ramowym planem nauczania opisanym w siatce godzin MEN. Podczas 6 obowiązkowych godzin wychowania fizycznego realizowany jest program siatkarskiego ośrodka szkolnego przygotowany przez PZPS. Planowane jest przyjęcie do oddziału 26 uczniów.


ODDZIAŁ KLASY INTEGRACYJNEJ

Klasa powołana dla uczniów o wyższym niż przeciętne stopniu uspołecznienia i równowadze emocjonalnej, stanowiące grupę wsparcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nabór do niej odbywa się w oparciu o kryteria szczegółowo opisane w regulaminie naboru do tej klasy. Wszystkie przedmioty realizowane są zgodnie z ramowym planem nauczania opisanym w siatce godzin MEN. Podczas zajęć lekcyjnych z przedmiotów ogólnokształcących, nauczycielowi prowadzącemu towarzyszy nauczyciel wspomagający pracujący równolegle z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Planowane jest przyjęcie do oddziału 15 – 20 uczniów, w tym 3 – 5 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych określonych orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej.


ODDZIAŁY O PODSTAWOWYM PLANIE KSZTAŁCENIA

Oddziały realizujące ramowy plan kształcenia proponujemy uczniom, którzy nie chcą skorzystać z dodatkowych modułów programowych i chcą podjąć naukę w podstawowym wymiarze, zgodnie z ramowym planem nauczania opisanym w siatce godzin MEN. Uczniowie w tych oddziałach mają możliwość wyboru drugiego, obowiązkowego języka obcego (niemiecki, hiszpański, francuski)oraz możliwość korzystania z tablic interaktywnych i innego nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dostępnych w naszym Gimnazjum.


Warunki ogólne przyjęcia do Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na r. szk. 2016-2017:

 1. Zarządzenie Nr 1/2016 dyrektora Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 25 02 2016 roku w sprawie Procedur postępowania rekrutacyjnego dotyczącego przyjęcia kandydatów do Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na r. szk. 2016/2017 oraz Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017
 2. ZARZĄDZENIE Nr 3/2016 dyrektora Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 25 02 2016 r. w sprawie informacji o terminach rekrutacji i ogólnych warunkach przyjęć uczniów na rok szkolny 2016/2017
 3. Procedury postępowania rekrutacyjnego
 4. Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej /dla uczniów z obwodu Gimnazjum – termin złożenia zgłoszenia do 18 maja 2016/
 5. Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej /dla uczniów spoza obwodu Gimnazjum – termin złożenia wniosku do 18 maja 2016/
 6. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej /termin złożenia świadectwa – 28 czerwca 2016 r./
 7. Dodatkowo:

ODDZIAŁ [A] Z DODATKOWYM MODUŁEM ZAJĘĆ WIEDZY O KULTURZE KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM 

 1. Regulamin naboru do oddziału z dodatkowym modułem zajęć wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych w języku angielskim
 2. Oświadczenie rodziców/opiekunów o uzyskanym wyniku sprawdzianu zewnętrznego w szkole podstawowej – termin złożenia oświadczenia –28 czerwca 2016

ODDZIAŁ [E] Z DODATKOWYM MODUŁEM ZAJĘĆ „ADEPCI KODOWANIA I PROGRAMOWANIA”– „(e-klasa)”

 1. Regulamin naboru do oddziału z dodatkowym modułem zajęć "Adepci kodowania i programowania"
 2. Oświadczenie rodziców/opiekunów o uzyskanym wyniku sprawdzianu zewnętrznego w szkole podstawowej – termin złożenia oświadczenia – 28 czerwca 2016

ODDZIAŁ Z DODATKOWYM MODUŁEM ZAJĘĆ „LABORATORIUM BIOLOGICZNO – CHEMICZNE”

 1. Regulamin naboru DO ODDZIAŁU Z DODATKOWYM MODUŁEM ZAJĘĆ „LABORATORIUM BIOLOGICZNO – CHEMICZNE”
 2. Oświadczenie rodziców/opiekunów o uzyskanym wyniku sprawdzianu zewnętrznego w szkole podstawowej – termin złożenia oświadczenia – 28 czerwca 2016

ODDZIAŁ KLASY SPORTOWEJ o profilu piłki siatkowej

 1. Regulamin naboru do oddział klasy sportowej o profilu piłki siatkowej
 2. Zgoda rodziców/opiekunów na przyjęcie kandydata do oddziału klasy sportowej o profilu siatkarskim – termin złożenia zgody 18 maja 2016
 3. Oświadczenie o stanie zdrowia ucznia w związku z naborem do do Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego – termin złożenia 18 maja 2016

ODDZIAŁ INTEGRACYJNY

 1. Regulamin naboru DO ODDZIAŁU INTEGRACYJNEGO