KLUB PLASTYKÓW

 

   Zajęcia klubu plastyków odbywają się w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, obecnie uczęszczają na nie 24 osoby. Na spotkaniach klubu realizowany jest opracowany przez opiekuna autorski program, który rozwija treści zawarte w programie nauczania plastyki dla gimnazjum. Główną jego ideą jest przygotowanie młodego człowieka do odbioru tekstów kultury, a także do aktywnego w niej uczestnictwa.

   Program ten ma za zadanie rozwijać wiedzę o sztuce, a przede wszystkim ma inspirować do samodzielnego tworzenia, wzbogacać podstawy teoretyczne potrzebne do realizacji w praktyce. Uczeń ma nabyć umiejętność wyrażania siebie przez sztukę. Żeby to było możliwe, potrzebne jest zdobycie przez niego odpowiedniego warsztatu. Zajęcia w klubie mają mu to umożliwić.

 

Cele kształcenia

 1. Wyposażenie uczniów w wiedzę zgodną z ich zainteresowaniami.

 2. Umożliwienie bezpośredniego kontaktu ucznia z twórczością artystyczną.

 3. Przyswojenie przez uczniów podstawowych umiejętności twórczego działania.

 4. Przygotowanie ucznia do wykorzystywania w praktyce różnorodnych technik graficznych, malarskich i rzeźbiarskich.

 5. Wzbogacanie osobowości ucznia, jego charakteru i kształtowanie  jego wrażliwości. Rozbudzanie poczucia własnej wartości i przydatności.

 6. Wprowadzanie w tradycję kultury narodowej i europejskiej poprzez zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami związanymi z teorią i historią sztuki.

 7. Przygotowanie do odbioru dzieła sztuki.

 8. Umożliwianie odkrywania i rozumienia wartości uniwersalnych w sztuce, w tradycji i życiu codziennym; tworzenie wewnętrznie akceptowanej hierarchii tych wartości.

 9. Kształtowanie umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym społeczności lokalnej.

 10. Dostrzeganie ciągłości rozwoju kultury i trwałości ludzkich osiągnięć oraz powiązań przeszłości ze światem współczesnym.

 11. Motywowanie do bogacenia własnego warsztatu i przygotowywanie do dalszego kształcenia. 

 12. Kształcenie umiejętności współżycia i współdziałania w zespole.

 

Treści kształcenia

 

Treści programu zostały ujęte w pięć zazębiających się wzajemnie działów. Stanowią je:

 

 1. Wiadomości o sztukach plastycznych;

 2. Historia sztuki;

 3. Odbiór dzieł sztuki;

 4. Ćwiczenia praktyczne;

 5. Prace nad przygotowywaniem wystaw i dekoracji.

 

Prezentacja prac
"Paryż - Nowy Tomyśl - Mediolan"