GNT- 343/1/2006                                          Nowy Tomyśl, dnia 20.01.2006r.

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

 

 

Przedmiot zamówienia:

            Remont- modernizacja trzech sanitariatów uczniowskich w tym dwa dla chłopców i jeden dla dziewcząt.

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro.

1. Zamawiający:

Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego

w Nowym Tomyślu

Os. Północ 25

64-300 Nowy Tomyśl

            www.gim-nt.com

sekretariat@gim-nt.com

2. Określenie trybu zamówienia:

            przetarg nieograniczony

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

            SIWZ można otrzymać nieodpłatnie w sekretariacie Gimnazjum pok. nr 2

os. Północ 25 w Nowym Tomyślu, od poniedziałku do piątku w godzinach

od 8:00 do 14:00.

4. Opis przedmiotu oraz wielkość i zakres zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Remont- modernizacja trzech pomieszczeń sanitarnych, w tym dwa sanitariaty dla chłopców i jeden dla dziewcząt, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.

Remont obejmuje wykonanie robót w zakresie grup branżowych:

-          roboty ogólnobudowlane,

-          roboty instalacji wod. kan. co.

-          roboty inst. elektrycznej.

Kod CVP 45453000-7

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

            Od 27.02.2006 do 30.03.2006r.

7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

            Od przystępujących do przetargu wymagane są dokumenty:

-          Dokument rejestracji działalności gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem.

-          Dokument potwierdzający, że przystępujący do przetargu jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

-          Dokument potwierdzający, że do sądu nie wpłynął wniosek o ogłoszeniu upadłości oraz, że nie toczy się postępowanie upadłościowe.

-          Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków.

-          Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek.

8. Informacja na temat wadium:

            Nie wymaga się wpłaty wadium.

 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

           

Nazwa kryterium

Waga

CENA

90%

GWARANCJA

10%

 

10. Miejsce i termin składania ofert:

            W siedzibie zamawiającego na adres

            Gimnazjum im. F. Sołdrskiego

os. Północ 25, 64-300 Nowy Tomyśl

            Pok. nr 2 – sekretariat w godzinach od 8:00 do 14:00

            do dnia 10.02.2006r. do godz. 10:00.

11. Termin związania ofertą:

            Okres 30 dni, tj. do dnia 13.03.2006r.

 

 

Dyrektor Gimnazjum

mgr Andrzej Wałęsa