GNT- 3430/1/2005                                        Nowy Tomyśl, dnia 14.01.2005r.

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

 

 

Przedmiot zamówienia:

            Remont- modernizacja sanitariatów uczniowskich w budynku szkoły.

1. Zamawiający:

Gimnazjum w Nowym Tomyślu

Os. Północ 25

64-300 Nowy Tomyśl

            www.gim-nt.com

sekretariat@gim-nt.com

2. Określenie trybu zamówienia:

            przetarg nieograniczony

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

            SIWZ można otrzymać nieodpłatnie w sekretariacie Gimnazjum pok. nr 2

os. Północ 25 w Nowym Tomyślu, od poniedziałku do piątku w godzinach

od 8:00 do 14:00.

4. Opis przedmiotu oraz wielkość i zakres zamówienia:

Remont- modernizacja trzech pomieszczeń sanitarnych, w tym dwa pomieszczenia przystosować dla osób niepełnosprawnych zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.

Remont obejmuje wykonanie robót w zakresie grup branżowych:

-         roboty ogólnobudowlane,

-         roboty instalacji wod. kan,

-         roboty inst. Elektrycznej.

Kod CVP 45453000-7

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

            Od 10.02.2005 do 25.03.2005r.

7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

            Od przystępujących do przetargu wymagane są dokumenty:

-         Dokument rejestracji działalności gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem.

-         Dokument potwierdzający, że przystępujący do przetargu jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

-         Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek za ubezpieczenie. Zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3-miesiące przed terminem upływu składania ofert.

-         Wypełnione i podpisane załączniki do SIWZ Nr 1, Nr 2.

8. Informacja na temat wadium:

            Nie wymaga się wpłaty wadium.

 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

           

Nazwa kryterium

Waga

CENA

100%

 

10. Miejsce i termin składania ofert:

            W siedzibie zamawiającego na adres

            Gimnazjum os. Północ 25, 64-300 Nowy Tomyśl

            Pok. nr 2 – sekretariat w godzinach od 8:00 do 14:00

            Do dnia 31.01.2005r. do godz. 10:00.

11. Termin związania ofertą:

            Okres 30 dni, tj. do dnia 02.03.2005r.