STATUT

 

GIMNAZJUM

 

W NOWYM TOMYŚLU

 

 

 

/Tekst jednolity po zmianach z dnia 12 listopada 2003 r./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       NAZWA SZKOŁY

§ 1. Nazwa szkoły

1. Typ szkoły : publiczne gimnazjum

2. Siedziba Gimnazjum mieści się w Nowym Tomyślu na Osiedlu Północ Nr 25 .

2.1. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu następującym : „Gimnazjum w Nowym Tomyślu"

2. Na pieczęci używana jest nazwa:,, Gimnazjum w Nowym Tomyślu , na stemplu : Gimnazjum w Nowym Tomyślu , Osiedle Północ 25 , 64-300 Nowy Tomyśl .

3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o :

1)   gimnazjum - należy przez to rozumieć Gimnazjum w Nowym Tomyślu,

2)  statucie - należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum w Nowym Tomyślu,

3)  ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. Z 1996r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami ).

§ 3. 1. Gimnazjum nadaje imię organ prowadzący, na wniosek Rady Gimnazjum lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

2.   Imię   Gimnazjum   powinno   być   związane   z kierunkiem   pracy   wychowawczej   lub dydaktycznej tegoż gimnazjum .

II. INNE INFORMACJE O GIMNAZJUM

§ 4.1.Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina i Miasto w Nowym Tomyślu .

1) Cykl kształcenia trwa 3 lata

2) Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę

3) Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej i Sportu2 w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego

III .CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§ 5.1.Gimnazjum   realizuje   cele   i    zadania   określone   w ustawie   o systemie   oświaty,   oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:

a)   realizację szkolnego zestawu programów nauczania,

b)  atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,

c)   organizację indywidualnego toku nauczania dla uczniów o ponadprzeciętnych uzdolnieniach,

d)  organizację form pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej,

e)   organizację pomocy terapeutycznej dla uczniów z trudnościami dydaktycznymi,

f)   organizację nauczania indywidualnego,

 

 

g)    organizację innych , uznawanych przez nauki pedagogiczne zajęć , sprzyjających zdobywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum.

2) Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:

a)   organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy, firm marketingowych,

b)   poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne,

c)   rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych ,

d)   stosowanie innych form ,umożliwiających dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia lub pracy przez absolwenta Gimnazjum.

3) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez:

a)   realizację szkolnego programu wychowawczego ,który stanowić będzie załącznik do statutu,

b) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum,

c) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie postaw uczniów,

d) współdziałanie z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów.

e) realizację innych zadań wychowawczych , sprzyjających realizacji celów i zasad określonych ustawą.

f) realizację szkolnego programu profilaktycznego, który stanowi załącznik do Statutu2.

4) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez :

a)   zorganizowanie zajęć świetlicowych,

b)  umożliwienie spożywania posiłków,

c)   system zapomóg i stypendiów,

d)  złamanie barier architektonicznych ,

e)  prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych,

 f)   zorganizowanie dowozu uczniów z obwodu szkoły ze środków finansowych organu prowadzącego,

 g)   zorganizowanie systemu dyżurów nauczycielskich przed zajęciami i w trakcie przerw

między lekcyjnych,

 h)   organizowanie innych form opieki nad uczniami w zależności od ich potrzeb oraz możliwości Gimnazjum w porozumieniu z Radą Gimnazjum i Radą Rodziców.

IV. ORGANY GIMNAZJUM

§ 6.1. Organami gimnazjum są:

1) Dyrektor Gimnazjum

2) Rada Pedagogiczna

3) Rada Gimnazjum

4) Rada Rodziców

5) Samorząd Uczniowski

 

 

 

2.   Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w gimnazjum:

1) Dyrektor Gimnazjum:

a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Gimnazjum,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,

c) przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący,

e) powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Gimnazjum lub Rady Pedagogicznej,

f) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,

g) przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom Gimnazjum,

h) dysponuje środkami finansowymi w planie finansowym Gimnazjum,

 i) opracowuje arkusz organizacyjny,

 j) dba o powierzone mienie,

 k) wydaje polecenia służbowe,

 1) dokonuje oceny pracy nauczycieli,

m) mianuje nauczycieli,

 n) realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela" i innych przepisów

szczegółowych,

   o) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie

zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu

klasyfikacyjnego,

p) reprezentuje Gimnazjum na zewnątrz,

. r) organizuje Radę Gimnazjum pierwszej kadencji zgodnie z ustawą,

 s) współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,

 t)  współdziała w rozwiązywaniu spraw spornych i konfliktów pomiędzy organami,

 u)  przestrzega postanowień statutu,

 w) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków

określonych odrębnymi przepisami,

  y) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.

  z) organizuje procedury awansu zawodowego nauczycieli, zgodnie z odrębnymi przepisami2,

  ź) organizuje egzaminy gimnazjalne, zgodnie z odrębnymi przepisami2,

  ż) powierza inne stanowiska kierownicze w Gimnazjum2.

2) Rada Pedagogiczna:

a) zatwierdza plany pracy Gimnazjum po zaopiniowaniu przez Radę Gimnazjum,

b) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

d) podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do pracy,

e) ustala organizację wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli,

f) występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora,

g) deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,

h) opiniuje tygodniowy rozkład godzin,

i) opiniuje projekt planu finansowego,

j) opiniuje propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału stałych prac i zajęć

k) wykonuje kompetencje przewidziane dla Rady Gimnazjum zgodnie z ustawą,

1) przygotowuje projekt zmian statutu i przedstawia do uchwalenia Radzie Gimnazjum , m) organizacja Rady Pedagogicznej Gimnazjum :

Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Nowym Tomyślu jest kolegialnym organem Gimnazjum w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków Rady. Posiedzenia Rady Pedagogicznej mają charakter poufny.

n) podejmuje uchwały w sprawie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum2

3) Rada Gimnazjum :

a)   uchwala zmiany w statucie Gimnazjum,

b)   przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych Gimnazjum i opiniuje plan finansowy Gimnazjum,

c)  może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Gimnazjum , jej dyrektora lub innego nauczyciela , przy czym wnioski te mają dla organu charakter wiążący ,

d)   opiniuje plan pracy Gimnazjum , projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla Gimnazjum ,

e)   z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Gimnazjum i występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Gimnazjum oraz do wojewódzkiej rady oświatowej , w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

f)   w celu wspierania działalności statutowej Rada Gimnazjum może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek lub innych źródeł ;   zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Gimnazjum.

g)   organizacja Rady Gimnazjum :

W skład Rady Gimnazjum wchodzą w równej liczbie : nauczyciele , rodzice i uczniowie, przy czym Rada powinna liczyć co najmniej 6 członków. Kadencja trwa 3 lata . Rada uchwala Regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego . Zebrania Rady są protokołowane.

4) Rada Rodziców :

a) występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty ,

b) udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,

c) działa na rzecz stałej poprawy bazy,

d) pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności Gimnazjum ,

e) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,

f) współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego Gimnazjum oraz programu profilaktyki2

g) deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na Dyrektora Gimnazjum, h) organizacja Rady Rodziców :

Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin, który ustala             między innymi: kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców, organy             Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji, tryb podejmowania uchwał, zasady wydatkowania funduszy.

Regulamin opracowuje Rada Rodziców. Jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne.

i) opiniuje pracę nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego, zgodnie z odrębnymi przepisami2.

5) Samorząd Uczniowski:

a) opiniuje pracę ocenianych nauczycieli,

b) reprezentuje interesy uczniów w zakresie wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz klasyfikowania , promowania i badania kompetencji,

c) przedstawia Radzie Pedagogicznej  oraz Dyrektorowi Gimnazjum wnioski i opinie w sprawie zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami , organizacji życia szkolnego, redagowania i wydawania gazety szkolnej, organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi oraz wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu ,

d) organizacja Samorządu Uczniowskiego :

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum . Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa    Regulamin    działalności uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym ,tajnym i powszechnym , który nie może być sprzeczny ze statutem Gimnazjum . Organy  Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Gimnazjum.

 

3. Zasady rozwiązywania konfliktów.

Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały, o ile są zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem , powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący. Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady, jeżeli w regulaminie je pominięto. Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba ojej autorytet. Bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami gimnazjum tj. Radą Gimnazjum i Radą Rodziców. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie Gimnazjum. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy Gimnazjum i nie służy rozwojowi jego wychowanków. Jeżeli uchwała Rady Szkoły lub Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w Regulaminie właściwej Rady, uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, Dyrektor Gimnazjum przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu. W sprawach spornych ustala się co następuje:

1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasowego,

2) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie,

3) sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora.

 

 

 

 

§ 7. 1. W Gimnazjum , które liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2. Dyrektor Gimnazjum , za zgodą organu prowadzącego ,może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. Zakres kompetencji wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych określa Dyrektor Gimnazjum .

V. ORGANIZACJA GIMNAZJUM

§ 8. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają  przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego

§ 9. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Gimnazjum opracowany przez Dyrektora do dnia 30. 04. każdego roku . Arkusz organizacji Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący do dnia 30. 05. danego roku.

 

§ 10.1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. .Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i szkolnym zestawem programów dla danej klasy, zatwierdzonym przez Dyrektora Gimnazjum. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla Gimnazjum.

2. Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.

3 Liczba uczniów w oddziale specjalnym Gimnazjum powinna być zgodna z liczbą określoną w ramowym statucie publicznego gimnazjum2

§ 11. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§12.1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (od 30 do 60 minut) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy,   obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

§ 13.1. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

2. Oddział należy dzielić na grupy w nauczaniu:

a) języków obcych w oddziale liczącym powyżej 24 uczniów,

b) informatyki w oddziale liczącym powyżej 24 uczniów,

c) innych przedmiotów , dla których z treści programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

 

3. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów

§ 14. Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub między oddziałowych.

§ 15.1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do Gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia Gimnazjum w normalnym trybie, można w Gimnazjum organizować oddziały przysposabiające do pracy.

2. Oddział, organizuje Dyrektor Gimnazjum za zgodą organu prowadzącego w oparciu o odrębne przepisy.

3.   Dyrektor Gimnazjum kieruje ucznia do oddziału , o którym mowa w ust. l na podstawie Uchwały Rady  Pedagogicznej,  po  dokładnym  zapoznaniu  się  z sytuacją  i możliwościami  ucznia, uwzględniając  opinię  lekarską,  opinię  poradni  psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej2, za  zgodą rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

§ 16.1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

 2. Biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia , z których jedno przeznaczone jest na gromadzenie i przechowywanie księgozbioru, drugie zaś umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie z księgozbioru podręcznego i videoteki oraz prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego, a także poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną2

 3 . Zadania bibliotekarza, jego uprawnienia i organizację pracy ustala Dyrektor Gimnazjum zgodnie z odrębnymi przepisami.

 4.  Biblioteka szkolna jest animatorem różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, współpracuje z innymi bibliotekami, w tym zwłaszcza z biblioteką miejską i pedagogiczną2,

 

§ 17.1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców ( prawnych opiekunów) oraz warunki związane z dojazdem do domu, organizuje się świetlicę szkolną.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 uczniów.

§ 18. Dla realizacji celów statutowych gimnazjum posiada następującą bazę:

1)     sale dydaktyczne,

2)     salę gimnastyczną wraz z zapleczem,

3)     boisko sportowe i tereny rekreacyjne,

4)     siłownię,

5)     pomieszczenia biblioteczne i świetlicowe,

6)     zaplecze kuchenne i jadalnię,

7)       archiwum,

8)       sekretariat,

9)     gabinety dla dyrektora i wicedyrektora.

 

 

 

 

VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

 § 19.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. l określają odrębne przepisy.

3. W gimnazjum tworzy się następujące stanowiska obsługi:

a) sprzątaczka,

b) konserwator,

c) woźny,

d) kucharz,

e) pomoc kuchenna,

f) intendent,

g) główny księgowy2,

h) referent ds. administracji2,

i) pomoc nauczyciela2.

4.   Szczegółowy  zakres  czynności  dla  zatrudnionych  pracowników   sporządza  dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

5. Obsługę finansowo-księgową organizuje dyrektor Gimnazjum2. Dla sprawnego zarządzania placówką tworzy się stanowisko sekretarza szkoły, dla którego zakres czynności ustala Dyrektor Gimnazjum .

§ 20.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i życie i zdrowie powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do obowiązków nauczyciela należy:

a) kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,

c) przestrzegać zapisów statutowych,

d) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

e) usuwać drobne usterki względnie zgłaszać dyrektorowi ich występowanie,

f) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie regulaminów,

g) w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu,

h) na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,

i) pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem,

j) przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

k) dbać o poprawność językową uczniów,

1) stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętym przez gimnazjum wewnątrzszkolnym

systemem oceniania,

m) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,

 n) służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,

 o) wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt,

 p) aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych,

 r) stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania,

 s) wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych,

t) uczestniczyć w pracach zespołu nauczycieli prowadzących zajęcia w danym oddziale,

 u) wykonywać inne obowiązki wynikające z przepisów szczegółowych i uchwał Rady Pedagogicznej .

 

§ 21.1.   Nauczyciele   danego   przedmiotu,   bloków   przedmiotowych   lub   nauczyciele   grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas ; mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.

2. Pracą zespołu kieruje na wniosek zespołu, powołany przez Dyrektora Gimnazjum kierownik zespołu.

3. Do zadań zespołu m. in. należy:

a) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,

b) opracowanie projektów kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, i stymulowania rozwoju uczniów,

c) opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania,

d) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 22.1. Dyrektor Gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą".

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały etap edukacyjny  w Gimnazjum.

3. Obowiązki wychowawcy danego oddziału powierza dyrektor. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonego mu oddziału do chwili ukończenia go przez uczniów Gimnazjum, chyba że:

1) Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora Gimnazjum o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie uzasadnioną prośbę o zmianę.

§ 23.1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami Gimnazjum, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,

3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.

2.Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. l winien:

1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,

2) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

3) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,

4) współpracować z pedagogiem oraz psychologiem2 szkolnym i Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Nowym Tomyślu ,

5) monitorować postępy w nauce swoich wychowanków i uczęszczanie uczniów na zajęcia.

6) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.,

7) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,

8) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia,

9) powiadamiać o przewidywanej dla ucznia śródrocznej i końcoworocznej   ocenie niedostatecznej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej w formie ustalonej w wewnętrzątrzszkolnym systemie oceniania ,

10) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia

o przewidywanych dla   niego ocenach  klasyfikacyjnych  w   formie ustalonej w  wewnątrzszkolnym   systemie oceniania,

11) organizować zebrania informacyjne i spotkania z rodzicami,

 12) realizować inne zadania wychowawcze wynikające z planu pracy Gimnazjum i innych przepisów szczególnych.

3.   Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

4.   Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony: Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nowym Tomyślu i pedagoga oraz psychologa2 szkolnego.

VII. UCZNIOWIE GIMNAZJUM

§ 24.1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.

2.   Dyrektor   Gimnazjum   przyjmuje   wszystkich   uczniów   zamieszkujących   ustalony   dla Gimnazjum obwód. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie okręgowej komisji egzaminacyjnej o przystąpieniu do sprawdzianu po szkole podstawowej. Szczegółowe zasady rekrutacji do Gimnazjum określa Regulamin przyjęć absolwentów szkół podstawowych2.

3. Dyrektor gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.

4. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej . Dyrektor Gimnazjum może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą .

§ 25.1. Uczeń gimnazjum ma prawo:

1) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,

2) posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania, .

3) korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,

4) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy i ochrony zdrowia,

5) poszanowania swej godności,

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,

8) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

9) nietykalności osobistej,

10) bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

11) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,

12) korzystania z ustalonych form pomocy stypendialnej ,

13) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,

 2) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

 3) wystrzegania się szkodliwych nałogów,

 4) przestrzegania zasad kultury współżycia,

 5) dbania o honor i tradycję Gimnazjum,

 6) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom organów Gimnazjum,

   7) zachowania w sprawach spornych trybu określonego w § 6.2., o ile brak możliwości polubownego rozwiązania problemu,

   8) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym .

3. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1) rzetelną naukę i pracę ,

2) wzorową postawę,

3) wybitne osiągnięcia,

4) dzielność i odwagę.

4. Nagrody przyznaje Dyrektor Gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców; po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

5. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I – III Gimnazjum:

1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,

2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

3) dyplom uznania,

4) nagroda rzeczowa,

5) wpis do „ Złotej Księgi Gimnazjum".

6) „Dyplom Uznania” za uzyskanie I, II, III, IV, V lokaty w nauce na każdym poziomie klas2,

7) „Złota Tarcza”, którą otrzymuje absolwent Gimnazjum, który w całym etapie edukacyjnym uzyskiwał promocję z wyróżnieniem2,

8) tytuł „Najlepszego Absolwenta Gimnazjum” w 5-ciu dziedzinach aktywności, zgodnie z odrębnym regulaminem2.

6. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców Gimnazjum.

7. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

a/   uczniowie otrzymują świadectwa promocyjne z wyróżnieniem lub świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskają z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowani1,

b/   jeśli uczeń przez cały etap edukacyjny otrzymywał świadectwa promocyjne z wyróżnieniem oraz uzyskał świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, otrzymuje odznakę „Złota tarcza” nadaną przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum w Nowym Tomyślu1

8. Ustala się następujące rodzaje kar:

 1) upomnienie wychowawcy ,

 2) upomnienie dyrektora,

 3) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,

 4) zakaz reprezentowania Gimnazjum w imprezach pozaszkolnych ,

 5) przeniesienie dyscyplinarne ucznia do równoległego oddziału Gimnazjum.

9. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego , wychowawcy lub rodziców do Dyrektora Gimnazjum w terminie trzech dni. Odwołanie Dyrektor rozpatruje w ciągu  siedmiu dni.

10. Dyrektor Gimnazjum może wystąpić do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum, gdy uczeń permanentnie narusza postanowienia Statutu i zastosowane wobec niego środki dyscyplinujące nie są skuteczne, a zwłaszcza2:

a)      umyślnie powoduje uszczerbek na zdrowiu uczniów lub pracowników szkoły2,

b)       dopuszcza się kradzieży, rozboju lub w inny sposób łamie przepisy prawa2,

c)       wpływa demoralizująco na zachowania innych uczniów2.                           

11   .skreślony2.

 

 

 VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26.1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Regulaminy określające działalność organów Gimnazjum jak też wynikające z celów i zadań   nie   mogą  być   sprzeczne   z zapisami   niniejszego   statutu  jak   również   z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświatowym .

§ 27.    Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 28.1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

§ 29.1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie gimnazjum jest Rada Gimnazjum.

 

 

.......................................................................................

 

1 Zmiany dokonane uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 02 2000 r.

2 Zmiany dokonane uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 12 11 2003 r.