DYREKCJA GIMNAZJUM W NOWYM TOMYŚLU

Osiedle Północ 25

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

O WARTOŚCI PONIŻEJ 30. 000 EURO

 

Na jednorazową dostawę bonów towarowych. ( PKWiU: 22.22.1)

 

Miejsce realizacji: co najmniej na terenie miasta Nowy Tomyśl.

 

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

Wymagany termin realizacji – do trzech dni od podpisania umowy.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

- dostępność i liczebność placówek realizujących bony na terenie m. Nowy Tomyśl waga – 80%

- termin płatności za otrzymane bony          waga – 10%

- termin realizacji bonów                              waga – 10%

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 (sekretariat).

 

Uprawniony do kontaktów z oferentami: p. Andrzej Wałęsa i p. Franciszek Zalewski

tel. (061) 4421061, 4421062 faks 44225028 w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2 – sekretariat.

 

Termin składani ofert upływa dnia 12.11.2003r. o godzinie 10.00

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.11.2003r. o godzinie 11.00 w siedzibie zamawiającego,

pok. nr 32

 

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 art.7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe określone w SIWZ.

 

 

 

 

 

                                                                                  DYREKTOR GIMNAZJUM

                                                                                        mgr Andrzej Wałęsa